Welkom

  Overdenking van de week

  En de voorbijgangers lasterden Hem en schudden hun hoofd en zeiden:
Ha! U die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt,
verlos Uzelf en kom van het kruis af!
En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden,
onder elkaar en zeiden:
Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen.
Laat de Christus, de Koning van Israël, nu van het kruis afkomen,
opdat wij het zien en gaan geloven.
Ook zij die met Hem gekruisigd waren, smaadden Hem.

Markus 15: 29-32

Diascoop 2015


Het diaconale informatieblad `Diascoop` is gereed. Dit nieuwe blad geeft een duidelijk beeld van het vele werk dat door of namens de Diaconie wordt verricht. Ook de inzet van de organisaties waarmee de Diaconie een band heeft, komt aan de orde in deze fraaie uitgave.
De Diaconie wil met dit blad graag het diaconaat in de gemeente wat dichterbij brengen en de gemeente meer betrekken bij wat diaconaat is en hoe hieraan in de gemeente invulling gegeven wordt.
U kunt Diascoop via deze site downloaden.
Klik hier

Deurbus-collecte in maart


De deurbus-collecte in de maand maart is bestemd voor de Stichting Dorcas. Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas steunt de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente. Het doel van Helpende Handen is om de gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben. Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz. De heer W. den Tuinder en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen. Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen. Klik hier voor verdere informatie.

Vragenlijst PKN


Denk mee over de toekomst van de kerk
Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op:
www.protestantsekerk.nl/kerk2025. Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.

Kom over de Brug


De Diaconie heeft besloten om een diaconaal project te starten voor De Overbrugging. Het project heeft de naam gekregen “Kom over de brug”. Naast hulp bij het opknappen van de Thomaskerk is financiële hulp ook zeer welkom. In de komende tijd zullen er verschillende acties worden georganiseerd waarbij wij de hulp vragen van jong en oud. De Overbrugging begeleidt jongeren in de Hoeksche Waard die op velerlei gebied zijn vastgelopen. Dit doet zij vanuit een christelijke geloofsovertuiging: de liefde van Christus is de basis voor het handelen.

Martijn en Anneke in Malawi


Martijn en Anneke van den Boogaart-Snoep zijn vanaf september 2008 voor een periode van ruim zes jaar, met hun kinderen Thomas, Marije en Ruth, uitgezonden naar Malawi. Anneke werkt als arts in het Ekwendeni Mission Hospital in het noorden van Malawi. Dit ziekenhuis valt onder verantwoordelijkheid van de presbyteriaanse kerk van Malawi. Martijn werkt als organisatieadviseur voor deze kerk.
Thuisadres
Martijn en Anneke van den Boogaart
c/o Ekwendeni Mission Hospital
P.O. Box 19 Ekwendeni, MALAWI
website Martijn en Anneke
website thuisfrontcommissie

Kerstmiddag 2014


Op tweede Kerstdag organiseerde het Jeugddiaconaat van de gemeente weer de middag voor oudere gemeenteleden. De gasten hebben genoten van het programma, van de onderlinge gesprekken en het prima verzorgde kerstdiner. Een korte fotoserie is via deze site te zien.
Klik hier voor de foto´s

Afbeelding (oud) predikanten


Van de (oud)-predikanten van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland zijn op deze site de namen weergegeven. Ook zijn de jaren vermeld waarin zij de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland gediend hebben. Aan deze namen zijn in veel gevallen ook foto´s/afbeeldingen toegevoegd. Van een aantal predikanten is een korte levensbeschrijving te zien. Klik daarvoor op de foto. Wilt u deze afbeeldingen eens bekijken?

Oude archieven


Op deze site wordt aandacht geschonken aan de historie van Hervormde kerk van Oud-Beijerland, ook een stukje cultureel erfgoed. Niet alleen een prachtig kerkgebouw (waar we trots op zijn), maar er is meer: de oude archieven zeggen iets over het (kerkelijke) leven van de burgers van Oud-Beijerland in vroeger eeuwen. Nu is het eenvoudiger om een kerk te bezichtigen dan om oude archieven in te zien. Daarom is op deze site een bescheiden begin gemaakt met het tentoonstellen van dit culturele erfgoed. Via de menu-optie “Historie” kan een verdere keuze gemaakt worden.