Overdenking van de week

En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam,
de vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.

Markus 15: 21


Beroepingswerk


Met grote dankbaarheid en blijdschap delen wij u mee dat ds. J. J. ten Brinke het op hem uitgebrachte beroep heeft mogen aannemen. De Heere zij hiervoor geloofd en gedankt!

We vragen u ds. ten Brinke, zijn gezin en de gemeente van Stolwijk te omringen met uw gebeden.

Ds. en mevrouw ten Brinke ontvingen uit Gods hand zes kinderen: Rebekka (2003), Rachel (2005), Juda (2007), Matthan (2011), Boaz (2013) en Rhodé (2016).


Jeugddiaconaat voor Servië


In 2016 is een groep van circa 25 jongeren uit onze gemeente in Servië geweest op werkvakantie. Dit was opgezet door het Jeugddiaconaat (JD). Deze werkvakantie heeft veel indruk gemaakt op deze jongeren.

Het JD heeft hierna het plan opgevat om meer te gaan doen voor Servië en na overleg met de diaconie en de stichting Hulp Oost-Europa is besloten om voor enkele jaren finaciële steun toe te zeggen.

Hiermee kan ds. A. Subotin structureel aandacht geven aan de Roma jongeren in Servië. Via onderstaande links kunt u veel meer informatie verkrijgen.

 

 


Ontmoetingsmiddag “Het water komt”


D.V. dinsdag 20 maart komt schrijfster Gerda van Wageningen naar de ontmoetingsmiddag. Een mooie kans om haar te ontmoeten! U kent de in Oud-Beijerland woonachtige schrijfster vast wel van de vele romantische en historische streekromans die ze op haar naam heeft staan.

Haar laatste boek heeft als titel ‘Het water komt’ . Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de watersnoodramp grote gebieden in Zeeland en Zuid-Holland verwoestte. De schrijfster, heeft daar met haar Zeeuwse roods en vroegste jeugdherinneringen een prachtige roman over geschreven. Op indringende wijze schets de auteur de emoties van de mensen die verrast werden door het razende water. Maar ook hoe het de hoofdpersonen daarna is vergaan en wat er noodzakelijk was om de gevolgen van de ramp weer te boven te komen.

Iedereen zowel jongeren als ouderen zijn hartelijk welkom!
Uiteraard is er ook voldoende ruimte om met elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee een praatje te maken. De inloop in Maranatha is vanaf 13.45 uur, aanvang om 14.30 uur en de sluiting is om uiterlijk 16.30 uur. Voor meer informatie of vervoer kunt u contact opnemen met dhr. A.J. Schipper tel. 0186-616118.


Beleidsplan Diaconie 2017-2020


Door het College van Diakenen is het beleidsplan van onze Diaconie voor de periode 2017-2020 vastgesteld.In dit beknopte beleidsplan hebben we als diaconie vastgelegd waar we ons de komende periode op willen richten.Door ontwikkelingen in onze gemeente en de samenleving waar wij deel van uit maken, is het van belang om steeds opnieuw koers te bepalen om op de juiste wijze inhoud te geven aan de diaconale woorden dienen, delen en doen.Hiervoor zijn per onderdeel enkele beleidsvoornemens genoemd. Deze zullen de komende periode verder concreet gemaakt worden.


Webshop Kerkelijk Bureau


Onze website is uitgebreid met de webshop van het Kerkelijk Bureau.U kunt uw bestelling van collectebonnen online afhandelen.Ook voor het geven van uw giften aan de kerkrentmeesters of diaconie.In de menubalk bovenaan deze pagina vindt u een directe link naar deze webshop. Of via de menu-optie ‘Kerkelijk Bureau/Webshop Kerkelijk Bureau‘, is deze webshop te bereiken.


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.

Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres: klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief

 


Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente.

Het doel van Helpende Handen is om gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben.

Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz.

De heer J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen.

Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.


Geef Van Oeckelen lucht


In 2017 is de actie ‘Geef van Oeckelen lucht’ van start gegaan ten behoeve van fondswerving voor de renovatie van het Van Oeckelenorgel in de Dorpskerk.

De belangrijkste reden voor deze renovatie is dat de pijpen van het orgel langzaam maar zeker door hun voeten knikken. Een aantal pijpen geeft daardoor nu al beduidend minder geluid of is moeilijk op stemming te houden. Reparatie van het pijpwerk is kostbaar.

De beschikbare middelen uit reserveringen zijn niet toereikend voor deze renovatie. Door het werk te spreiden over een langere periode en door donateurs te werven hoopt men het mogelijk te maken dat Het Van Oeckelenorgel voor langere tijd letterlijk en figuurlijk in de lucht kan worden gehouden.

Niet alleen als begeleidingsinstrument, maar ook als deel van de Nederlandse orgelpracht en als lokaal cultureel erfgoed.


Afbeelding (oud) predikanten


Van de (oud)-predikanten van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland zijn op deze site de namen weergegeven. Ook zijn de jaren vermeld waarin zij de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland gediend hebben.

Aan deze namen zijn in veel gevallen ook foto´s/afbeeldingen toegevoegd. Van een aantal predikanten is een korte levensbeschrijving te zien. Klik daarvoor op de foto. Wilt u deze afbeeldingen eens bekijken?


Oude archieven


Op deze site wordt aandacht geschonken aan de historie van Hervormde kerk van Oud-Beijerland, ook een stukje cultureel erfgoed. Niet alleen een prachtig kerkgebouw (waar we trots op zijn), maar er is meer: de oude archieven zeggen iets over het (kerkelijke) leven van de burgers van Oud-Beijerland in vroeger eeuwen.

Nu is het eenvoudiger om een kerk te bezichtigen dan om oude archieven in te zien. Daarom is op deze site een bescheiden begin gemaakt met het tentoonstellen van dit culturele erfgoed. Via de menu-optie “Historie” kan een verdere keuze gemaakt worden.

Voor elke datum geldt: Deo Volente