Welkom

Overdenking van de week

Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem:
Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is.

Johannes 1: 48

Ontmoetingsmiddag


Op dinsdagmiddag 24 januari zal er weer een ontmoetingsmiddag in Maranatha zijn. Het is dit jaar 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk te Wittenberg spijkerde. Een interessant onderwerp waarover de heer Kieviet een boeiende presentatie zal verzorgen. Ook is er een tafel met boeken en andere artikelen aanwezig.
Allen weer hartelijk welkom!
Naast de opening en de presentatie is er voldoende ruimte om met elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee, een praatje te maken. De inloop is vanaf 13.45 uur, de sluiting is om uiterlijk 16.30 uur. Voor meer informatie of vervoer kunt u contact opnemen met dhr. A.J. Schipper tel. 0186-616118

Zesdaagse Lutherreis


Naar het Land van Luther. Dat is het plan dat enkele leden van de hervormde gemeente van Oud-Beijerland hebben opgepakt. In het voorjaar van 2017, het herdenkingsjaar ‘Reformatie 500’, organiseren we in samenwerking met Goed Idee Reizen een reis naar Duitsland. De reis heeft een informatief, leerzaam en ontspannen karakter. We bezoeken belangrijke Lutherplaatsen. We overdenken belangrijke gedeelten uit het werk van Luther. De zesdaagse reis vindt plaats van 15 tot en met 20 mei. Meer informatie via onderstaande link.

Heeft u het plan mee te gaan? Bijzonder fijn! U kunt hier een aanmeldingsformulier downloaden. Dit formulier kunt u inleveren bij dhr. H. Hornis, Van Wassenaerstraat 8, 3262 ES te Oud-Beijerland. Er zijn al voldoende deelnemers om de reis door te laten gaan, maar men kan zich nog steeds aanmelden (tot uiterlijk 10 februari).

Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.
Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie een nieuwsbrief opgezet. Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn. Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres: aanvraag nieuwsbrief

Opbrengst actie Voedselbank


De inzamelactie voor de voedselbank heeft in totaal maar liefst 235 boodschappenkratten met producten opgeleverd. Het magazijn van de voedselbank staat weer helemaal vol en het sorteren van alle kratten zal nog een aantal dagen in beslag nemen. Maar nog voor de kerstdagen zal zoveel mogelijk aan de cliënten van de voedselbank worden uitgedeeld. Een mooi resultaat waar we dankbaar voor mogen zijn.
Wij willen daarom alle vrijwilligers en iedereen die deze actie heeft gesteund bedanken! Bovenal dank aan de Heere die deze actie en inzet van allen heeft willen zegenen.
Wij wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2017!
Namens de commissie actie voedselbank,
Kirsten Hanszen, Lieuwe Flisijn, Rien Mourits, Peter Bouman, Jan Uittenbroek, Frank van de Akker, Piet Gootjes, Leen Vermaas, Cor Reedijk

Geef Van Oeckelen lucht


Onlangs is de actie ‘Geef van Oeckelen lucht’ van start gegaan ten behoeve van fondswerving voor de renovatie van het Van Oeckelenorgel in de Dorpskerk. De belangrijkste reden voor deze renovatie is dat de pijpen van het orgel langzaam maar zeker door hun voeten knikken. Een aantal pijpen geeft daardoor nu al beduidend minder geluid of is moeilijk op stemming te houden. Reparatie van het pijpwerk is kostbaar. De beschikbare middelen uit reserveringen zijn niet toereikend voor deze renovatie. Door het werk te spreiden over een langere periode en door donateurs te werven hoopt men het mogelijk te maken dat Het Van Oeckelenorgel voor langere tijd letterlijk en figuurlijk in de lucht kan worden gehouden. Niet alleen als begeleidingsinstrument, maar ook als deel van de Nederlandse orgelpracht en als lokaal cultureel erfgoed.

Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente. Het doel van Helpende Handen is om de gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben. Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz. De heer J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen. Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.

Diascoop


Het diaconale informatieblad `Diascoop` is gereed. Dit blad geeft een duidelijk beeld van het vele werk dat door of namens de Diaconie wordt verricht. Ook de inzet van de organisaties waarmee de Diaconie een band heeft, komt aan de orde in deze fraaie uitgave.
De Diaconie wil met dit blad graag het diaconaat in de gemeente wat dichterbij brengen en de gemeente meer betrekken bij wat diaconaat is en hoe hieraan in de gemeente invulling gegeven wordt.
U kunt Diascoop via deze site downloaden.

Afbeelding (oud) predikanten


Van de (oud)-predikanten van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland zijn op deze site de namen weergegeven. Ook zijn de jaren vermeld waarin zij de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland gediend hebben. Aan deze namen zijn in veel gevallen ook foto´s/afbeeldingen toegevoegd. Van een aantal predikanten is een korte levensbeschrijving te zien. Klik daarvoor op de foto. Wilt u deze afbeeldingen eens bekijken?

Oude archieven


Op deze site wordt aandacht geschonken aan de historie van Hervormde kerk van Oud-Beijerland, ook een stukje cultureel erfgoed. Niet alleen een prachtig kerkgebouw (waar we trots op zijn), maar er is meer: de oude archieven zeggen iets over het (kerkelijke) leven van de burgers van Oud-Beijerland in vroeger eeuwen. Nu is het eenvoudiger om een kerk te bezichtigen dan om oude archieven in te zien. Daarom is op deze site een bescheiden begin gemaakt met het tentoonstellen van dit culturele erfgoed. Via de menu-optie “Historie” kan een verdere keuze gemaakt worden.

Voor elke datum geldt: Deo Volente