Welkom

Overdenking van de week

En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag,
weende Hij over haar.

Lukas 19: 41

Webshop Kerkelijk Bureau


Deze website is uitgebreid met de webshop van het Kerkelijk Bureau. U kunt nu uw bestelling van collectebonnen online afhandelen. In de menubalk bovenaan deze pagina vindt u een directe link naar deze webshop, Ook aan de linkerzijde van deze site, via de menu-optie ‘Kerkelijk Bureau/Webshop Kerkelijk Bureau‘, is deze webshop te bereiken.

Verkiezing ambtsdragers Wijk West


De stemmingsvergadering voor ambtsdragers van Wijk West zal gehouden worden op dinsdag 28 maart in de Dorpskerk, aanvang 19.30 uur. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om bij volmacht te stemmen, kunt u hier het daartoe benodigde formulier downloaden.

Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.
Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie een nieuwsbrief opgezet. Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn. Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres: aanvraag nieuwsbrief

Gemeenteavond Kerkrentmeesters


Op 16 november 2016 werd door de Kerkrentmeesters een Gemeenteavond georganiseerd met het doel de gemeenteleden te informeren over de ontwikkelingen binnen de kerk en de financiële situatie. Tijdens deze Gemeenteavond kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
ontwikkelingen binnen de kerk; landelijk, provinciaal en plaatselijk
demografie (leeftijdsopbouw) van de plaatselijke gemeente
financiële situatie
Via onderstaande links kunt u de presentaties downloaden.

Meeschrijfboekje


Hoe stimuleer je kinderen bij het luisteren naar de preek en het begrijpen van de eredienst? Kan een meeschrijfboekje daarin een middel zijn?
Het is fijn als kinderen al jong mee naar de kerk gaan. De Heere God wil daar tegen de kinderen spreken en hen ontmoeten. Hij zoekt contact, ook met de jonge kinderen. Het is voor hen niet altijd makkelijk om hun aandacht goed bij de dienst te kunnen houden. Maar toch is dat wel belangrijk, omdat God ook tegen hen spreekt.
Evangeliestek heeft een nieuw product ontwikkeld: het meeschrijfboekje. Dit meeschrijfboekje stimuleert kinderen om actief te luisteren tijdens de eredienst. In het boekje zijn vragen en opdrachten te vinden die de kinderen in kunnen vullen tijdens de dienst. Het is belangrijk dat kinderen actief (leren) luisteren naar de preek, maar ook de rest van de liturgie tijdens de eredienst (gaan) begrijpen. Thuis kunnen ouders met hun kinderen door middel van de vragen napraten over de preek. Bestel het boekje (35 zondagen – kosten: € 1,90) in de webshop

Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente. Het doel van Helpende Handen is om de gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben. Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz. De heer J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen. Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.

Geef Van Oeckelen lucht


Onlangs is de actie ‘Geef van Oeckelen lucht’ van start gegaan ten behoeve van fondswerving voor de renovatie van het Van Oeckelenorgel in de Dorpskerk. De belangrijkste reden voor deze renovatie is dat de pijpen van het orgel langzaam maar zeker door hun voeten knikken. Een aantal pijpen geeft daardoor nu al beduidend minder geluid of is moeilijk op stemming te houden. Reparatie van het pijpwerk is kostbaar. De beschikbare middelen uit reserveringen zijn niet toereikend voor deze renovatie. Door het werk te spreiden over een langere periode en door donateurs te werven hoopt men het mogelijk te maken dat Het Van Oeckelenorgel voor langere tijd letterlijk en figuurlijk in de lucht kan worden gehouden. Niet alleen als begeleidingsinstrument, maar ook als deel van de Nederlandse orgelpracht en als lokaal cultureel erfgoed.

Diascoop


Het diaconale informatieblad `Diascoop` is gereed. Dit blad geeft een duidelijk beeld van het vele werk dat door of namens de Diaconie wordt verricht. Ook de inzet van de organisaties waarmee de Diaconie een band heeft, komt aan de orde in deze fraaie uitgave.
De Diaconie wil met dit blad graag het diaconaat in de gemeente wat dichterbij brengen en de gemeente meer betrekken bij wat diaconaat is en hoe hieraan in de gemeente invulling gegeven wordt.
U kunt Diascoop via deze site downloaden.

Afbeelding (oud) predikanten


Van de (oud)-predikanten van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland zijn op deze site de namen weergegeven. Ook zijn de jaren vermeld waarin zij de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland gediend hebben. Aan deze namen zijn in veel gevallen ook foto´s/afbeeldingen toegevoegd. Van een aantal predikanten is een korte levensbeschrijving te zien. Klik daarvoor op de foto. Wilt u deze afbeeldingen eens bekijken?

Oude archieven


Op deze site wordt aandacht geschonken aan de historie van Hervormde kerk van Oud-Beijerland, ook een stukje cultureel erfgoed. Niet alleen een prachtig kerkgebouw (waar we trots op zijn), maar er is meer: de oude archieven zeggen iets over het (kerkelijke) leven van de burgers van Oud-Beijerland in vroeger eeuwen. Nu is het eenvoudiger om een kerk te bezichtigen dan om oude archieven in te zien. Daarom is op deze site een bescheiden begin gemaakt met het tentoonstellen van dit culturele erfgoed. Via de menu-optie “Historie” kan een verdere keuze gemaakt worden.

Voor elke datum geldt: Deo Volente