Welkom

Overdenking van de week

Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.

Psalm 23: 3b

 

Ambtsdragersverkiezingen


Op 30 oktober is er in beide wijken een ambtsdragersverkiezing. Voor wijk West vindt deze verkiezing plaats in Maranatha, aanvang 19.30 uur. Voor wijk Oost vindt deze verkiezing plaats in de Bethelkerk, ook om 19.30 uur. Op grond van ordinantie 3-2-4 van de Protestantse Kerkorde kan er bij deze verkiezingen met volmacht gestemd worden. Indien u daar gebruik van wilt maken, kunt u via een onderstaande link het gewenste formulier downloaden.

 

Deurbussen oktober, stichting Hineni


Stichting Hineni is een stichting die zich inzet voor een betere Israëlische maatschappij en zich richt op maatschappelijke en geestelijke zorg. Christenen voor Israëlondersteunt Hineni om hun ondersteunende werk in het beloofde land mogelijk te maken. Er is ook in Israël armoede, dat betekent onder andere dat kinderen alleen op school een maaltijd krijgen, bejaarden de vuilnisbakken doorzoeken op zoek naar iets eetbaars, de mensen geen goede maaltijden kunnen klaarmaken omdat hun woning niet meer is aangesloten op de nutsvoorzieningen. Omdat het budget niet toereikend is voor het aantal maaltijden dat per dag nodig is, willen we deze maand een aanvulling daarop doen middels de opbrengst van de deurbussen. Familie Vink doet vrijwilligerswerk bij deze stichting. Via deze website zullen Cor en Marjolein Vink regelmatig informatie verstrekken. Wij bevelen deze deurbussen van harte bij u aan.

 

Groepsfoto pannenkoeken eten


Pannenkoeken eten, een geslaagde actie met jongeren in Oud-Beijerland. Georganiseerd door Truus Schipper


 

Coaches gezocht bij de Emmaüscursus


Emmaüs biedt de kerk materiaal en hulpmiddelen voor het opbouwen van relaties met mensen buiten de kerk en om zoekers te begeleiden op hun weg naar het geloof.
Het belangrijkste hulpmiddel zijn echter de mensen. We geloven dat het ontmoeten van mensen in hun eigen omgeving, luisteren naar hun moeiten en het delen van ervaringen cruciaal is bij het begeleiden van mensen die naar de waarheid zoeken. Het gevoel dat je wordt gewaardeerd en het gevoel ergens bij te horen, komt vaak vóór het geloven.Een coach is iemand die is aangewezen door de kerk om een persoon te begeleiden die meer wil weten over het christelijk geloof.Iedereen die een belijdend en meelevend kerklid is, kan coach worden.

 

Ontmoetingsmiddag 14 novemberOp de ontmoetingsmiddag van 14 november 2017 hoopt Marianne Glashouwer te komen spreken over het onderwerp ‘Rust vinden bij God in deze drukke wereld‘. We hebben het tegenwoordig allemaal druk, druk, druk. Met ons gezin, ons werk, thuis, in kerk of maatschappij. We worden voortgejaagd door de klok. Zelfs als we met pensioen zijn, dan zijn we soms nog drukker dan daarvoor! Het is vaak allemaal heel goed wat we doen, maar vraagt God van ons dat we altijd maar bezig zijn? Marianne zal hier in deze lezing samen u/jou bij stil staan.
Iedereen zowel jongeren als ouderen zijn hartelijk welkom!
Neem ook andere belangstellenden mee. Er is ook voldoende ruimte om met elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee een praatje te maken. De inloop in Marantha is vanaf 13.45 uur, aanvang om 14.30 uur en de sluiting is om uiterlijk 16.30 uur. Voor meer informatie of vervoer kunt u contact opnemen met dhr. A.J. Schipper tel. 0186-616118.

 

Beleidsplan Diaconie 2017-2020


Door het College van Diakenen is het beleidsplan van onze Diaconie voor de periode 2017-2020 vastgesteld. In dit beknopte beleidsplan hebben we als diaconie vastgelegd waar we ons de komende periode op willen richten. Door ontwikkelingen in onze gemeente en de samenleving waar wij deel van uit maken, is het van belang om steeds opnieuw koers te bepalen om op de juiste wijze inhoud te geven aan de diaconale woorden dienen, delen en doen. Hiervoor zijn per onderdeel enkele beleidsvoornemens genoemd. Deze zullen de komende periode verder concreet gemaakt worden.

Webshop Kerkelijk Bureau


Deze website is uitgebreid met de webshop van het Kerkelijk Bureau.
U kunt nu uw bestelling van collectebonnen online afhandelen. In de menubalk bovenaan deze pagina vindt u een directe link naar deze webshop, Ook aan de linkerzijde van deze site, via de menu-optie ‘Kerkelijk Bureau/Webshop Kerkelijk Bureau‘, is deze webshop te bereiken.

Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.
Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie een nieuwsbrief opgezet. Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn. Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres: aanvraag nieuwsbrief

 

Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente. Het doel van Helpende Handen is om de gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben. Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz. De heer J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen. Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.

Geef Van Oeckelen lucht


Onlangs is de actie ‘Geef van Oeckelen lucht’ van start gegaan ten behoeve van fondswerving voor de renovatie van het Van Oeckelenorgel in de Dorpskerk. De belangrijkste reden voor deze renovatie is dat de pijpen van het orgel langzaam maar zeker door hun voeten knikken. Een aantal pijpen geeft daardoor nu al beduidend minder geluid of is moeilijk op stemming te houden. Reparatie van het pijpwerk is kostbaar. De beschikbare middelen uit reserveringen zijn niet toereikend voor deze renovatie. Door het werk te spreiden over een langere periode en door donateurs te werven hoopt men het mogelijk te maken dat Het Van Oeckelenorgel voor langere tijd letterlijk en figuurlijk in de lucht kan worden gehouden. Niet alleen als begeleidingsinstrument, maar ook als deel van de Nederlandse orgelpracht en als lokaal cultureel erfgoed.

Diascoop


Het diaconale informatieblad `Diascoop` is gereed. Dit blad geeft een duidelijk beeld van het vele werk dat door of namens de Diaconie wordt verricht. Ook de inzet van de organisaties waarmee de Diaconie een band heeft, komt aan de orde in deze fraaie uitgave.
De Diaconie wil met dit blad graag het diaconaat in de gemeente wat dichterbij brengen en de gemeente meer betrekken bij wat diaconaat is en hoe hieraan in de gemeente invulling gegeven wordt.
U kunt Diascoop via deze site downloaden.

Afbeelding (oud) predikanten


Van de (oud)-predikanten van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland zijn op deze site de namen weergegeven. Ook zijn de jaren vermeld waarin zij de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland gediend hebben. Aan deze namen zijn in veel gevallen ook foto´s/afbeeldingen toegevoegd. Van een aantal predikanten is een korte levensbeschrijving te zien. Klik daarvoor op de foto. Wilt u deze afbeeldingen eens bekijken?

Oude archieven


Op deze site wordt aandacht geschonken aan de historie van Hervormde kerk van Oud-Beijerland, ook een stukje cultureel erfgoed. Niet alleen een prachtig kerkgebouw (waar we trots op zijn), maar er is meer: de oude archieven zeggen iets over het (kerkelijke) leven van de burgers van Oud-Beijerland in vroeger eeuwen. Nu is het eenvoudiger om een kerk te bezichtigen dan om oude archieven in te zien. Daarom is op deze site een bescheiden begin gemaakt met het tentoonstellen van dit culturele erfgoed. Via de menu-optie “Historie” kan een verdere keuze gemaakt worden.

Voor elke datum geldt: Deo Volente