Welkom

Overdenking van de week

De discipel dan die Jezus liefhad, zei tegen Petrus: Het is de Heere!

Johannes 21: 7a

 

26 augustus, Gemeentedag!


Zoals al in het Kerkblad bekend is gemaakt, willen we op 26 augustus de tweejaarlijkse Gemeentedag houden op het terrein van de familie Brussaard, Zinkweg 189. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!
Evenals andere jaren hopen we op een gezellig samenzijn voor jong en oud, waarbij we, onder het genot van allerlei lekkers, elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer. Ook voor de kleintjes onder ons is er weer van alles te doen, waaronder een springkussen en allerlei andere buitenspellen.

Beleidsplan Diaconie 2017-2020


Door het College van Diakenen is het beleidsplan van onze Diaconie voor de periode 2017-2020 vastgesteld. In dit beknopte beleidsplan hebben we als diaconie vastgelegd waar we ons de komende periode op willen richten. Door ontwikkelingen in onze gemeente en de samenleving waar wij deel van uit maken, is het van belang om steeds opnieuw koers te bepalen om op de juiste wijze inhoud te geven aan de diaconale woorden dienen, delen en doen. Hiervoor zijn per onderdeel enkele beleidsvoornemens genoemd. Deze zullen de komende periode verder concreet gemaakt worden.

Webshop Kerkelijk Bureau


Deze website is uitgebreid met de webshop van het Kerkelijk Bureau.
U kunt nu uw bestelling van collectebonnen online afhandelen. In de menubalk bovenaan deze pagina vindt u een directe link naar deze webshop, Ook aan de linkerzijde van deze site, via de menu-optie ‘Kerkelijk Bureau/Webshop Kerkelijk Bureau‘, is deze webshop te bereiken.

Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.
Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie een nieuwsbrief opgezet. Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn. Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres: aanvraag nieuwsbrief

Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente. Het doel van Helpende Handen is om de gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben. Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz. De heer J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen. Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.

Geef Van Oeckelen lucht


Onlangs is de actie ‘Geef van Oeckelen lucht’ van start gegaan ten behoeve van fondswerving voor de renovatie van het Van Oeckelenorgel in de Dorpskerk. De belangrijkste reden voor deze renovatie is dat de pijpen van het orgel langzaam maar zeker door hun voeten knikken. Een aantal pijpen geeft daardoor nu al beduidend minder geluid of is moeilijk op stemming te houden. Reparatie van het pijpwerk is kostbaar. De beschikbare middelen uit reserveringen zijn niet toereikend voor deze renovatie. Door het werk te spreiden over een langere periode en door donateurs te werven hoopt men het mogelijk te maken dat Het Van Oeckelenorgel voor langere tijd letterlijk en figuurlijk in de lucht kan worden gehouden. Niet alleen als begeleidingsinstrument, maar ook als deel van de Nederlandse orgelpracht en als lokaal cultureel erfgoed.

Diascoop


Het diaconale informatieblad `Diascoop` is gereed. Dit blad geeft een duidelijk beeld van het vele werk dat door of namens de Diaconie wordt verricht. Ook de inzet van de organisaties waarmee de Diaconie een band heeft, komt aan de orde in deze fraaie uitgave.
De Diaconie wil met dit blad graag het diaconaat in de gemeente wat dichterbij brengen en de gemeente meer betrekken bij wat diaconaat is en hoe hieraan in de gemeente invulling gegeven wordt.
U kunt Diascoop via deze site downloaden.

Afbeelding (oud) predikanten


Van de (oud)-predikanten van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland zijn op deze site de namen weergegeven. Ook zijn de jaren vermeld waarin zij de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland gediend hebben. Aan deze namen zijn in veel gevallen ook foto´s/afbeeldingen toegevoegd. Van een aantal predikanten is een korte levensbeschrijving te zien. Klik daarvoor op de foto. Wilt u deze afbeeldingen eens bekijken?

Oude archieven


Op deze site wordt aandacht geschonken aan de historie van Hervormde kerk van Oud-Beijerland, ook een stukje cultureel erfgoed. Niet alleen een prachtig kerkgebouw (waar we trots op zijn), maar er is meer: de oude archieven zeggen iets over het (kerkelijke) leven van de burgers van Oud-Beijerland in vroeger eeuwen. Nu is het eenvoudiger om een kerk te bezichtigen dan om oude archieven in te zien. Daarom is op deze site een bescheiden begin gemaakt met het tentoonstellen van dit culturele erfgoed. Via de menu-optie “Historie” kan een verdere keuze gemaakt worden.

Voor elke datum geldt: Deo Volente