Overdenking van de week.

 Toen zei Ik: Zie, Ik kom,
in de boekrol is over Mij geschreven.

Psalm 40: 8

 

Meeluisteren kerkdiensten Bethelkerk


Vanaf zondag 17 december 2017 is het mogelijk om via deze website ook de kerkdiensten in de Bethelkerkte beluisteren.Ga hiervoor, via de bovenstaande menubalk, naar de pagina ‘Meeluisteren’ en maak uw keus tussen de Dorpskerk en de Bethelkerk.

 

Kerst Sing In Dorpskerk


Gods onuitsprekelijke gave‘ is het thema van de Kerst Sing In 2017 in de Dorpskerk op zaterdag 23 december. Aanvang 19.30 uur en de toegang is gratis.Medewerking wordt verleend door Alex den Boer, Marieke den Boer, Jojanneke Louwen, Jan Hardlooper, Jaap Zeelenberg, Jan Hendrik Hardlooper en Pim & Marianne Moree.

Jeugddiaconaat voor Servië


Na een succesvolle Sintactie volgt nu een Kerst- en Oudejaarsactie. De opbrengst van deze actie is voor de werkvakantie en de diaconale projecten die onze gemeente ondersteunt onder de Roma-gemeenschappen in de omgeving van Kuçura in Servië.Via onderstaande link kunt u volledige informatie verkrijgen over deze acties.

   
 

 

In 2016 is een groep van circa 25 jongeren uit onze gemeente in Servië geweest op werkvakantie. Dit was opgezet door het Jeugddiaconaat (JD). Deze werkvakantie heeft veel indruk gemaakt op deze jongeren. Het JD heeft hierna het plan opgevat om meer te gaan doen voor Servië en na overleg met de diaconie en de stichting Hulp Oost-Europa is besloten om voor enekele jaren finaciële steun toe te zeggen. Hiermee kan ds. A. Subotin structureel aandacht geven aan de Roma jongeren in Servië. Via onderstaande links kunt u veel meer informatie verkrijgen.

 

 

Succesvolle inzamelactie voor de VoedselbankDe inzamelactie die door de gezamenlijke kerken is gehouden heeft weer een geweldig resultaat opgeleverd. Er zijn maar liefst 436 volle boodschappenkratten met producten ingezameld! De meeste mensen reageerden zeer positief en steunden de actie door een of meerdere producten te doneren. Soms kwamen mensen zelfs met een tas of kar vol met boodschappen!!! Dit geeft aan dat betrokkenheid erg groot is.
 
Wij willen alle vrijwilligers en iedereen die deze actie heeft gesteund hartelijk bedanken namens de commissie inzamelactie Voedselbank

Herdenking Reformatie in Dorpskerk


Wat mooi, de 500 jarige verjaardag van de reformatie hebben we niet alleen herdacht met een dienst in de kerk met nog 4 andere kerken, ook ons dorp en onze scholen zijn betrokken in dit jubileum. In november werden de kinderen van de bovenbouw uitgenodigd om in de Dorpskerk ter gelegenheid van deze verjaardag, te komen kijken en luisteren naar wat de reformatie tot gevolg had en hoe dat nog steeds voortleeft in de kerk.
Met behulp van een aantal vrijwilligers werden de kinderen in het Kerkelijk Centrum Maranatha eerst via een presentatie de beginselen van de reformatie bijgebracht. Daarna werden ze in kleine groepjes rondgeleid in de Dorpskerk, waar werd uitgelegd hoe de leer van de reformatie nu gestalte krijgt in de kerkdiensten. Zo werd gekeken naar het orgel dat de diensten muzikaal begeleidt, de open Bijbel op de preekstoel, het doopvont en de betekenis van de doop. Wat is geloven en wat is de meerwaarde ervan? (onder de preekstoel stonden ‘levensechte’ ouders met hun baby, die ten doop werd gehouden) Er werd gekeken naar de consistorie. Er werd gekeken naar het graf van Sabina van Egmont en de spreuk op haar graf, “Zalig zijn van u aan de doden die in den Heere sterven” (openbaringen 14). Ook de kerktoren heeft Sabina ons cadeau gedaan. We keken naar het rouwbord en de betekenis van de symbolen en de wapens op dat rouwbord. We keken naar de verhalen in de glas-in-lood ramen van de Dorpskerk. De bouwvorm van het gebouw (kruisvorm), de grafzerken van de mensen die in de kerk begraven zijn. (24000 Oud-Beijerlanders werden in en rond de kerk begraven!) Het maakte veel indruk op de kinderen, de meesten hadden dit nog nooit gehoord!

 

Coaches gezocht bij de Emmaüscursus


Emmaüs biedt de kerk materiaal en hulpmiddelen voor het opbouwen van relaties met mensen buiten de kerk en om zoekers te begeleiden op hun weg naar het geloof.
Het belangrijkste hulpmiddel zijn echter de mensen. We geloven dat het ontmoeten van mensen in hun eigen omgeving, luisteren naar hun moeiten en het delen van ervaringen cruciaal is bij het begeleiden van mensen die naar de waarheid zoeken. Het gevoel dat je wordt gewaardeerd en het gevoel ergens bij te horen, komt vaak vóór het geloven.Een coach is iemand die is aangewezen door de kerk om een persoon te begeleiden die meer wil weten over het christelijk geloof.Iedereen die een belijdend en meelevend kerklid is, kan coach worden.

 

Beleidsplan Diaconie 2017-2020


Door het College van Diakenen is het beleidsplan van onze Diaconie voor de periode 2017-2020 vastgesteld. In dit beknopte beleidsplan hebben we als diaconie vastgelegd waar we ons de komende periode op willen richten. Door ontwikkelingen in onze gemeente en de samenleving waar wij deel van uit maken, is het van belang om steeds opnieuw koers te bepalen om op de juiste wijze inhoud te geven aan de diaconale woorden dienen, delen en doen. Hiervoor zijn per onderdeel enkele beleidsvoornemens genoemd. Deze zullen de komende periode verder concreet gemaakt worden.

Webshop Kerkelijk Bureau


Deze website is uitgebreid met de webshop van het Kerkelijk Bureau.
U kunt nu uw bestelling van collectebonnen online afhandelen. In de menubalk bovenaan deze pagina vindt u een directe link naar deze webshop, Ook aan de linkerzijde van deze site, via de menu-optie ‘Kerkelijk Bureau/Webshop Kerkelijk Bureau‘, is deze webshop te bereiken.

Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.
Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie een nieuwsbrief opgezet. Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn. Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres: aanvraag nieuwsbrief

 

Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente. Het doel van Helpende Handen is om de gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben. Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz. De heer J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen. Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.

Geef Van Oeckelen lucht


Onlangs is de actie ‘Geef van Oeckelen lucht’ van start gegaan ten behoeve van fondswerving voor de renovatie van het Van Oeckelenorgel in de Dorpskerk. De belangrijkste reden voor deze renovatie is dat de pijpen van het orgel langzaam maar zeker door hun voeten knikken. Een aantal pijpen geeft daardoor nu al beduidend minder geluid of is moeilijk op stemming te houden. Reparatie van het pijpwerk is kostbaar. De beschikbare middelen uit reserveringen zijn niet toereikend voor deze renovatie. Door het werk te spreiden over een langere periode en door donateurs te werven hoopt men het mogelijk te maken dat Het Van Oeckelenorgel voor langere tijd letterlijk en figuurlijk in de lucht kan worden gehouden. Niet alleen als begeleidingsinstrument, maar ook als deel van de Nederlandse orgelpracht en als lokaal cultureel erfgoed.

Afbeelding (oud) predikanten


Van de (oud)-predikanten van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland zijn op deze site de namen weergegeven. Ook zijn de jaren vermeld waarin zij de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland gediend hebben. Aan deze namen zijn in veel gevallen ook foto´s/afbeeldingen toegevoegd. Van een aantal predikanten is een korte levensbeschrijving te zien. Klik daarvoor op de foto. Wilt u deze afbeeldingen eens bekijken?

Oude archieven


Op deze site wordt aandacht geschonken aan de historie van Hervormde kerk van Oud-Beijerland, ook een stukje cultureel erfgoed. Niet alleen een prachtig kerkgebouw (waar we trots op zijn), maar er is meer: de oude archieven zeggen iets over het (kerkelijke) leven van de burgers van Oud-Beijerland in vroeger eeuwen. Nu is het eenvoudiger om een kerk te bezichtigen dan om oude archieven in te zien. Daarom is op deze site een bescheiden begin gemaakt met het tentoonstellen van dit culturele erfgoed. Via de menu-optie “Historie” kan een verdere keuze gemaakt worden.

Voor elke datum geldt: Deo Volente