ANBI Kerkrentmeesters

Algemene gegevens

Naam ANBI Kerkrentmeesters van de hervormde gemeente te Oud-Beijerland
RSIN/Fiscaal nummer 824 108 589
Website adres www.hervormdoudbeijerland.nl
E-mail kerkelijkbureau@hervormdoudbeijerland.nl
Adres Kerkstraat 57
Plaats Oud-Beijerland
Postadres Kerkstraat 57
Postcode 3262 PG
Plaats Oud-Beijerland
telefoon 0186-610701

Samenstelling bestuur

College van Kerkrentmeesters,
voorzitter, penningmeester en secretaris

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
Het beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters van de hervormde gemeente van Oud-Beijerland kunt u vinden via de link:
Beleidsplan CVK 2015-2020

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
Arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk in Nederland

Doelstelling

1. het in overleg met en in verantwoording aan de algemene kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7,
- het zorg dragen voor de geldwerving,
- het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente
2. het beheren van de goederen van de gemeente
3. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid
4. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein
5. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is
6. het bijhouden van de registers van de centrale gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek
7. het beheren van de archieven van de centrale gemeente
8. het beheren van de verzekeringspolissen

Verslag uitgeoefende activiteiten

Rommelmarkt, actie renovatie Van Oeckelenorgel, gemeentedag, oud papier actie, zangavonden, orgelconcerten, jeugd-, vrouwen- en mannenvereniging, bijbelstudiegroepen, preekbesprekingen

Financiële verantwoording en besteding

 

(bedragen in Euro’s)

begroting 2016

rekening 2016 rekening 2015
baten
Opbrengst uit bezittingen 52.755 46.829 57.204
Bijdragen gemeenteleden 337.300 364.044 339.752
Subsidies en overige bijdragen van derden  7.745 7.745 9.220
Totaal baten 397.800 418.618 406.176
Bestedingen Pastoraat (pred. kerk. werk.) 198.716 185.411 133.423
Bestedingen kerkdiensten, catechese etc. 26.825 25.317 26.915
Bijdragen aan andere organen binnen kerk 22.000 20.996 21.086
Salarissen (koster, organist e.d.) 56.850 67.822 57.988
Kosten beheer en administratie, bankkosten 22.350 9.263 29.170
Lasten kerkelijke gebouwen incl. afschrijving 83.238 123.865 102.991
Lasten overige eigendommen en invent. 5.300 10.346 22.426
Totale lasten 415.279 443.019 393.999
 
Resultaat (baten – lasten) - 17.479 - 24.401 12.177

Voor elke datum geldt: Deo Volente